Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu


Naziv zavoda: Javni zavod Mestne lekarne, Šutna 7, 1241 Kamnik
Odgovorna uradna oseba: Varja Suhodolčan, mag. farm., direktorica zavoda
Datum prve objave kataloga: 11.04.2005
Datum zadnje spremembe: 14.11.2012
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.mestnelekarne.si
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani JZ Mestne lekarne, v fizični obliki pa ga na zahtevo prosilcev posredujejo pooblaščene osebe.

2. Splošni podatki o Javnem zavodu Mestne lekarne in informacijah javnega značaja, s katerim razpolaga


2.a Organigram zavoda in podatki o organizaciji


Kratek opis delovnega področja zavoda:


Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih in drugih organizacij z zdravili. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.

Poleg navedenega zavod opravlja še naslednje dodatne dejavnosti:
 • preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, medicinsko tehničnimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja ter s predmeti splošne rabe za ohranjanje dobrega počutja,
 • svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil,
 • izdajanje veterinarskih zdravil,
 • zdravstveno - izobraževalno dejavnost
 • zavod opravlja še druge dejavnosti, ki so potrebne za delovanje zavoda.

Seznam organizacijskih enot:


LEKARNA DOMŽALE
Ljubljanska 72
1230 DOMŽALE
Telefon: 01 777 02 50
E-naslov: lekarna.domzale@mestnelekarne.si
Vodja lekarne: Alenka Podgornik, mag.farm.
 
LEKARNA KAMNIK
Šutna 7
1241 KAMNIK
Telefon: 01 777 01 82
E-naslov: lekarna.sutna@mestnelekarne.si
Vodja lekarne: Maja Oražem, mag.farm.
 
LEKARNA LITIJA
Trg svobode 1
1270 LITIJA
Telefon: 01 777 02 35
E-naslov: lekarna.litija@mestnelekarne.si
Vodja lekarne: Sabina Zore, mag.farm.
 
LEKARNA NOVA LITIJA
Partizanska 8
1270 LITIJA
Telefon: 01 777 02 40
E-naslov: lekarna.litijazd@mestnelekarne.si
Vodja lekarne: Ivica Vovk Žnidar, mag.farm.
 
LEKARNA MENGEŠ
Zoranina 3
1234 MENGEŠ
Telefon: 01 777 02 25
E-naslov: lekarna.menges@mestnelekarne.si
Vodja lekarne: Nuška Kladnik, mag.farm.
 
LEKARNA NOVI TRG
Novi trg 26
1241 KAMNIK
Telefon: 01 777 02 20
E-naslov: lekarna.novitrg@mestnelekarne.si
Vodja lekarne: Marta Škrlep Veternik, mag.farm.
 
LEKARNA RADOMLJE
C.borcev 5a
1235 RADOMLJE
Telefon: 01 777 02 30
E-naslov: lekarna.radomlje@mestnelekarne.si
Vodja lekarne: Irena Pirnat, mag.farm.
 
LEKARNIŠKA PODRUŽNICA MORAVČE
Trg svobode 2
1251 MORAVČE
Telefon: 01 777 02 45
E-naslov: lekarna.moravce@mestnelekarne.si
Vodja lekarne: Tanja Martinjak Podgoršek, mag.farm.
 
LEKARNA DUPLICA
Jakopičeva 21
1241 KAMNIK
Telefon: 01 777 02 55
E-naslov: lekarna.duplica@mestnelekarne.si
Vodja lekarne: Miroslav Breznik, mag.farm.
 
UPRAVA
Šutna 7
1241 KAMNIK
Telefon: 01 777 01 81
Faks: 01 831-92-05
E-naslov: uprava@mestnelekarne.si
Spletna stran: www.mestnelekarne.si
 
DIREKTORICA ZAVODA
Varja Suhodolčan, mag.farm.
Telefon: 01 777 01 80
E-naslov: varja.suhodolcan@mestnelekarne.si
 
FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA:
Vodja FRS: Karmen Potočnik, univ.dipl.ekon.
Telefon: 01 777 01 86
E-naslov: karmen.potocnik@mestnelekarne.si
 
Organigram zavoda (.jpg 127KB)


2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značajaPristojna oseba: Varja Suhodolčan, mag. farm., direktorica zavoda
Telefon: 01 777 01 80
E-naslov: varja.suhodolcan@mestnelekarne.si


2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)Državni predpisi: Predpisi s področja zdravstva
Državni register predpisov

Temeljni predpisi za področje lekarniške dejavnosti:

Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) - (Uradni list RS, št. 85/16)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) - (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT)

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) - (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD)

Zakon o zdravilih (ZZdr-2) (Uradni list RS, št. 17/14)

Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri) (Uradni list RS, št. 98/09)

Zakon o kemikalijah (ZKem) (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1)

Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ)

Zakon o veterinarstvu (ZVet) (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99 – ZZZiv, 101/99, 8/00 – ZUT in 33/01 – ZVet-1)

Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Uradni list RS, št. 59/10 in 17/14 – ZZdr-2)

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Uradni list RS, št. 89/08)

Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08)

Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/18 in 71/18)

Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Uradni list RS, št. 35/00)

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14 in 10/17 – ZČmIS)

Drugi pomembnejši predpisi:

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) - (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 in 19/15)

Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB1) - (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 35/05)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) - (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) - (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15)

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu http://pisrs.si/

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
   
Predpisi Evropske Unije: Predpisi EU
Povezava na evropski register
Evropska farmakopeja
Predpisi lokalnih skupnosti: Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mestne lekarne
(Ur. l. RS št. 70/07)
   
   

2.d Seznam predlogov

   
Predlogi predpisov: Predlogi predpisov na spletnih straneh vlade RS
Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora

Povezava na EU portal


2.e  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:


Letna poročila

 


2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


V JZ Mestne lekarne vodimo upravne postopke na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) glede informacij javnega značaja, postopke glede pritožb pacientov na podlagi Zakona o pravicah pacientov (ZPacP).


2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja Javni zavod Mestne lekarne


Seznam evidenc Podatki o lokacijah in obratovalnih časih naših lekarn


2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov


Seznam zbirk: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) (Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15) , kjer so upravljalci zbirk ZZZS, IVZ in drugi, lekarna je le uporabnik.
  Druge evidence, ki jih vodi javni zavod:
 
 1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH
 2. EVIDENCA STROŠKOV DELA
 3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA
 4. EVIDENCA O OBLIKAH REŠEVANJA KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPOROV
 5. EVIDENCA IZDANIH RECEPTOV LEKARNA KAMNIK
 6. EVIDENCA IZDANIH RECEPTOV LEKARNA NOVI TRG
 7. EVIDENCA IZDANIH RECEPTOV LEKARNA DOMŽALE
 8. EVIDENCA IZDANIH RECEPTOV LEKARNA MENGEŠ
 9. EVIDENCA IZDANIH RECEPTOV LEKARNARNIŠKA PODRUŽNICA MORAVČE
 10. EVIDENCA IZDANIH RECEPTOV LEKARNA RADOMLJE
 11. EVIDENCA IZDANIH RECEPTOV LEKARNA LITIJA
 12. EVIDENCA IZDANIH RECEPTOV LEKARNA NOVA LITIJA
 13. EVIDENCA VIDEONADZORA V LEKARNI DOMŽALE
 14. EVIDENCA O POTNIH NALOGIH ZA SLUŽBENO POTOVANJE
 15. EVIDENCA ŠTUDENTOV/DIJAKOV
 16. EVIDENCA PREJEMKOV DRUGIH FIZIČNIH OSEB, KI NISO ZAPOSLENI
 17. EVIDENCA O NEIZBRANIH KADIDATIH ZA PROSTA DELOVNA MESTA
 18. EVIDENCA O USPOSABLJANJIH IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM
 19. EVIDENCA O NAPOTITVI ZAPOSLENIH NA ZDRAVSTVENI PREGLED
 20. EVIDENCA O STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU DELAVCEV
 21. EVIDENCA PODATKOV O ČLANIH SVETA ZAVODA
 22. LEKARNIŠKI INFORMACIJSKI  SISTEM
   

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

   
Pomembnejši dogodki, odločitve in novosti: Pomembni dogodki in novosti so objavljeni na spletni strani zavoda www.mestnelekarne.si.
Notranji akti zavoda:


2.j Izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS),

ki ga Javni zavod Mestne lekarne priznava je:

PERSVET, izobraževanje, d.o.o.
 • Radio cesta 5, 1230 Domžale
 • http://info@persvet.eu/, http://www.persvet.eu/#/spori
 • T: 041-302-203, pon-čet, 7-19, pet, 7-12
 • Kontaktna oseba: Gorazd Perenič


3. Kazalniki kakovosti


Izvajalci lekarniške dejavnosti vzdržujemo sistem kakovosti, ki vključuje organizacijsko strukturo, postopke, procese in vire, potrebne za izvajanje lekarniške dejavnosti v skladu s standardi lekarniške dejavnosti in pravili dobre lekarniške prakse, ki jih sprejema pristojna zbornica.

Kazalnike kakovosti spremljamo in objavljamo v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) Uradni list RS št. 85/16. 

                                                                                  

1. PROGRAM IN LETNI NAČRTI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI

 • za vse naše enote periodično izvajamo notranje in zunanje presoje dobre lekarniške prakse
 • enkrat letno izvajamo ankete o zadovoljstvu obiskovalcev lekarn in zaposlenih
 • v letni načrt je vključeno redno letno izobraževanje zaposlenih

2. VARNOSTNI PROTOKOLI ZA POSAMEZNE STORITVE


V skladu z Dobro lekarniško prakso imamo izdelane:
 • standardne operacijske postopke, ki jih redno posodabljamo in temeljijo na veljavni zakonodaji in strokovnih kriterijih
 • ocene tveganja pri izdelavi magistralnih zdravil
 • ocene stopnje tveganja stika s kemikalijami, ki jih uporabljamo oziroma prodajamo
 • strokovne evidence s katerimi zagotavljamo kakovost našega dela
Vzpostavili smo povezavo z informacijskim sistemom za zagotavljanje avtentičnosti zdravil za uporabo v humani medicini (SiMVS), ki je del evropskega informacijskega sistema za preverjanje avtentičnosti zdravil. Sistem vsebuje vse podatke za identifikacijo, preverjanje avtentičnosti in sledljivosti posameznega zdravila od proizvajalca zdravil do končnega uporabnika.

3. KOMPETENCE NAŠIH ZAPOSLENIH

 • skrbimo za kontinuirano in redno usposabljanje zaposlenih na različnih izobraževanjih in usposabljnjih. Izobraževanja so neodvisna od dobaviteljev.
 • skrbimo za strokovno svetovanje ob izdaji zdravil, medicinsko tehničnih pripomočkih in ostalih izdelkih
 • skrbimo za strokovno svetovanje pri izbiri artiklov
 • vsi magistri farmacije so usposobljeni za poročanje v sistem za farmakovigilanco
 • v vsaki od enot je vsaj en magister farmacije usposobljen za izdelavo Osebne kartice zdravil (OKZ)
 • tri magistre farmacije so strokovno usposobljene za izdelavo Pregleda uporabe zdravil (PUZ)
 • v vsaki naši enoti je vsaj en magister farmacije usposobljen za svetovanje pri pripravkih za homeopatijo

4. SPREMLJANJE KAZALNIKOV KAKOVOSTI

 • farmacevtske intervencije pri izdaji zdravil potekajo dnevno. Večinoma gre za administrativne napake. V primeru nejasnosti, napak, možnih interakcij kontaktiramo predpisovalca. Farmacevtske intervencije se redno beležijo v računalniškem programu
 • število izdelanih Osebnih kartic zdravil in Pregleda uporabe zdravil se beleži v računalniškem programu

4. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja


Dostop do kataloga informacij javnega značaja je možen preko spletnega naslova zavoda
http://www.mestnelekarne.si, podstran "informacije javnega značaja". Za ogled spletnih strani je potrebno instalirati ustrezno programsko opremo za dostop do interneta.

Pri izdelavi in dostopu do spletnih strani smo upoštevali sodobne razvojne trende na tem področju in razširjenost tipov programske opreme v Sloveniji za dostop do spletnih strani.

Katalog je zasnovan kot spletni portal s številnimi povezavami na različne spletne strani. Vse informacije javnega značaja so objavljene v tekstovni obliki.
Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen na sedežu zavoda v času od ponedeljka do petka med 8:00 do 12:00 uro.
Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

Druge informacije javnega značaja se posredujejo v elektronski ali fizični obliki oziroma so na vpogled v prostorih zavoda. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te
informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami. Dostop do informacij je omogočen tudi ljudem s posebnimi potrebami. Prilagodimo se vsakemu primeru posebej.
V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani Javnega zavoda Mestne lekarne nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva. Možno je izbirati velikost črk (CTRL+/-). Prosilci se lahko zglasijo osebno na upravi Javnega zavoda Mestnih lekarn, kjer jim informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo.

Stroškovnik

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen, zaračunajo se le materialni stroški, ki nastanejo pri posredovanju informacij.

V skladu z zakonodajo zavod prosilcem informacij javnega značaja zaračuna dejanske materialne stroške posredovanja informacij – po okvirnem ceniku določenem v 19. členu

Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja:
 1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,
 6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura,
 9. posnetek na eni videokaseti 4,17 eura,
 10. posnetek na eni avdio kaseti 2,09 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,
 12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,
 13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,
 15. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.
Poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve.


5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:
 • Višina stroškov oglaševanja v določenem obdobju (2x)


6. Izjava o dostopnosti


Javni zavod Mestne lekarne se zavezuje omogočati dostopnost spletišča www.mestnelekarne.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.
Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.mestnelekarne.si

Stopnja skladnosti
To spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom zaradi spodaj navedenih izjem.

Nabor storitev za dostopnost
Spletno mesto vam omogoča:
 • izbiro velikosti pisave (CTRL+/-)
 • vsebine spletnih strani so pregledne, strukturirane in s smiselnim zaporedjem poglavij in besedil
 • kontrast med podlago in pisavo je vsaj 4,5 : 1
 • spletne strani imajo jasna navodila za vnos podatkov
 • elementi na spletni strani so dostopni s tipkovnico, na spletnih straneh ni pasti za tipkovnico, razvidno je, kje se nahaja kazalec
 • na spletnih straneh ni utripajočih vsebin
Nedostopna vsebina
Dostopnost spletišča www.mestnelekarne.si nenehno izboljšujemo, prizadevamo pa si tudi za čim hitrejšo prenovo spletišča, ki bo omogočila boljšo dostopnost. Nekatere vsebine trenutno ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Primeri takih vsebin so:
• skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
• različne kompleksne tabele s podatki.

Povratne in kontaktne informacije

Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo spletišča www.mestnelekarne.si za osebe s posebnimi potrebami, nas lahko o tem obvestite na:
 • elektronski naslov: uprava@mestnelekarne.si
 • na telefonsko številko: 01-777-01-81
 • pisno na naslov: Javni zavod Mestne Lekarne, Šutna 7, 1241 Kamnik
Izvršilni organ za morebitne prestopke
Ministrstvo za javno upravo
Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.mju@gov.si
www.uiv.gov.si

Priprava izjave o dostopnosti
Izjava je bila pripravljena 22. 9. 2020 na podlagi samoocene.
Dežurne lekarne

Lekarna Kamnik
sobota, nedelja in prazniki:
17.00-20.00

Lekarna Domžale
nedelja in prazniki:
9.00-12.00

Lekarna Nova Litija
nedelja in prazniki:
9.00 - 12.00
Nočna dežurna služba
Vsak dan od 20.00 do 7.00 zjutraj za recepte izdane istega dne.

Lekarna Kranj
Bleiweisova 8, Kranj
Telefon: (04) 20 16 134

Lekarna pri Polikliniki
Njegoševa cesta 6K,Ljubljana
Telefon: (01) 23 06 100

Lekarna Trbovlje
Rudarska 12, Trbovlje
Telefon: (03) 563 26 55
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke.