INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Naziv zavoda:Javni zavod Mestne lekarne, Šutna 7, 1241 Kamnik
Odgovorna uradna oseba:Varja Suhodolčan, mag. farm., direktorica zavoda
Datum prve objave kataloga:11.04.2005
Datum zadnje spremembe:14.11.2012
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:www.mestnelekarne.si
Druge oblike kataloga:Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani JZ Mestne lekarne, v fizični obliki pa ga na zahtevo prosilcev posredujejo pooblaščene osebe.

2.a Organigram zavoda in podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih in drugih organizacij z zdravili. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.

Poleg navedenega zavod opravlja še naslednje dodatne dejavnosti:

 • preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, medicinsko tehničnimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja ter s predmeti splošne rabe za ohranjanje dobrega počutja,
 • svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil,
 • izdajanje veterinarskih zdravil,
 • zdravstveno – izobraževalno dejavnost
 • zavod opravlja še druge dejavnosti, ki so potrebne za delovanje zavoda.

Seznam organizacijskih enot:

LEKARNA DOMŽALE
Ljubljanska 72
1230 DOMŽALE
Telefon: 01 777 02 50
E-naslov: lekarna.domzale@mestnelekarne.si
Vodja lekarne: Alenka Podgornik, mag.farm.

LEKARNA KAMNIK
Šutna 7
1241 KAMNIK
Telefon: 01 777 01 82
E-naslov: lekarna.sutna@mestnelekarne.si
Vodja lekarne: Maja Oražem, mag.farm.

LEKARNA LITIJA
Trg svobode 1
1270 LITIJA
Telefon: 01 777 02 35
E-naslov: lekarna.litija@mestnelekarne.si
Vodja lekarne: Sabina Zore, mag.farm.

LEKARNA NOVA LITIJA
Partizanska 8
1270 LITIJA
Telefon: 01 777 02 40
E-naslov: lekarna.litijazd@mestnelekarne.si
Vodja lekarne: Andrejka Bregar, mag.farm.

LEKARNA MENGEŠZoranina 3
1234 MENGEŠ
Telefon: 01 777 02 25
E-naslov: lekarna.menges@mestnelekarne.si
Vodja lekarne: Tina Kladnik, mag.farm.

LEKARNA NOVI TRG
Novi trg 26
1241 KAMNIK
Telefon: 01 777 02 20
E-naslov: lekarna.novitrg@mestnelekarne.si
Vodja lekarne: Marta Škrlep Veternik, mag.farm.

LEKARNA RADOMLJE
C.borcev 5a
1235 RADOMLJE
Telefon: 01 777 02 30
E-naslov: lekarna.radomlje@mestnelekarne.si
Vodja lekarne: Irena Pirnat, mag.farm.

LEKARNIŠKA PODRUŽNICA MORAVČE
Trg svobode 2
1251 MORAVČE
Telefon: 01 777 02 45
E-naslov: lekarna.moravce@mestnelekarne.si
Vodja lekarne: Tanja Martinjak Podgoršek, mag.farm.

LEKARNA DUPLICA
Jakopičeva 21
1241 KAMNIK
Telefon: 01 777 02 55
E-naslov: lekarna.duplica@mestnelekarne.si
Vodja lekarne: Fanina Mrakič, mag.farm.

UPRAVA
Šutna 7
1241 KAMNIK
Telefon: 01 777 01 81
Faks: 01 831-92-05
E-naslov: uprava@mestnelekarne.si
Spletna stran: www.mestnelekarne.si

DIREKTORICA ZAVODA
Varja Suhodolčan, mag.farm.
Telefon: 01 777 01 80
E-naslov: varja.suhodolcan@mestnelekarne.si

FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA:
Vodja FRS: Karmen Potočnik, univ.dipl.ekon.
Telefon: 01 777 01 86
E-naslov: karmen.potocnik@mestnelekarne.si

Organigram zavoda (.jpg 127KB)

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba:Varja Suhodolčan, mag. farm., direktorica zavoda
Telefon: 01 777 01 80
E-naslov: varja.suhodolcan@mestnelekarne.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:Predpisi s področja zdravstva
Državni register predpisov

Temeljni predpisi za področje lekarniške dejavnosti:

Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) – (Uradni list RS, št. 85/16)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) – (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT)

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) – (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD)

Zakon o zdravilih (ZZdr-2) (Uradni list RS, št. 17/14)

Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri) (Uradni list RS, št. 98/09)

Zakon o kemikalijah (ZKem) (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1)

Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ)

Zakon o veterinarstvu (ZVet) (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99 – ZZZiv, 101/99, 8/00 – ZUT in 33/01 – ZVet-1)

Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Uradni list RS, št. 59/10 in 17/14 – ZZdr-2)

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Uradni list RS, št. 89/08)

Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08)

Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/18 in 71/18)

Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Uradni list RS, št. 35/00)

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14 in 10/17 – ZČmIS)

Drugi pomembnejši predpisi:

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) – (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 in 19/15)

Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB1) – (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 35/05)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) – (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) – (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15)

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu http://pisrs.si/

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Predpisi Evropske Unije:Predpisi EU
Povezava na evropski register
Evropska farmakopejaPredpisi lokalnih skupnosti: Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mestne lekarne
(Ur. l. RS št. 70/07)

2.d Seznam predlogov

Predlogi predpisov:

Predlogi predpisov na spletnih straneh vlade RS
Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora
Povezava na EU portal

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

Letna poročila

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

V JZ Mestne lekarne vodimo upravne postopke na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) glede informacij javnega značaja, postopke glede pritožb pacientov na podlagi Zakona o pravicah pacientov (ZPacP).

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja Javni zavod Mestne lekarne

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) (Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15) , kjer so upravljalci zbirk ZZZS, IVZ in drugi, lekarna je le uporabnik.
 Druge evidence, ki jih vodi javni zavod:
 
 1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH
 2. EVIDENCA STROŠKOV DELA
 3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA
 4. EVIDENCA O OBLIKAH REŠEVANJA KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPOROV
 5. EVIDENCA IZDANIH RECEPTOV LEKARNA KAMNIK
 6. EVIDENCA IZDANIH RECEPTOV LEKARNA NOVI TRG
 7. EVIDENCA IZDANIH RECEPTOV LEKARNA DOMŽALE
 8. EVIDENCA IZDANIH RECEPTOV LEKARNA MENGEŠ
 9. EVIDENCA IZDANIH RECEPTOV LEKARNARNIŠKA PODRUŽNICA MORAVČE
 10. EVIDENCA IZDANIH RECEPTOV LEKARNA RADOMLJE
 11. EVIDENCA IZDANIH RECEPTOV LEKARNA LITIJA
 12. EVIDENCA IZDANIH RECEPTOV LEKARNA NOVA LITIJA
 13. EVIDENCA VIDEONADZORA V LEKARNI DOMŽALE
 14. EVIDENCA O POTNIH NALOGIH ZA SLUŽBENO POTOVANJE
 15. EVIDENCA ŠTUDENTOV/DIJAKOV
 16. EVIDENCA PREJEMKOV DRUGIH FIZIČNIH OSEB, KI NISO ZAPOSLENI
 17. EVIDENCA O NEIZBRANIH KADIDATIH ZA PROSTA DELOVNA MESTA
 18. EVIDENCA O USPOSABLJANJIH IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM
 19. EVIDENCA O NAPOTITVI ZAPOSLENIH NA ZDRAVSTVENI PREGLED
 20. EVIDENCA O STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU DELAVCEV
 21. EVIDENCA PODATKOV O ČLANIH SVETA ZAVODA
 22. LEKARNIŠKI INFORMACIJSKI SISTEM
  

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

  
Pomembnejši dogodki, odločitve in novosti:Pomembni dogodki in novosti so objavljeni na spletni strani zavoda www.mestnelekarne.si.
Notranji akti zavoda:

2.j Izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS),

ki ga Javni zavod Mestne lekarne priznava je:

PERSVET, izobraževanje, d.o.o.

 • Radio cesta 5, 1230 Domžale
 • info@persvet.eu, http://www.persvet.eu/#/spori
 • T: 041-302-203, pon-čet, 7-19, pet, 7-12
 • Kontaktna oseba: Gorazd Perenič

Izvajalci lekarniške dejavnosti vzdržujemo sistem kakovosti, ki vključuje organizacijsko strukturo, postopke, procese in vire, potrebne za izvajanje lekarniške dejavnosti v skladu s standardi lekarniške dejavnosti in pravili dobre lekarniške prakse, ki jih sprejema pristojna zbornica.

Kazalnike kakovosti spremljamo in objavljamo v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) Uradni list RS št. 85/16.

1. PROGRAM IN LETNI NAČRTI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI

 • za vse naše enote periodično izvajamo notranje in zunanje presoje dobre lekarniške prakse
 • enkrat letno izvajamo ankete o zadovoljstvu obiskovalcev lekarn in zaposlenih
 • v letni načrt je vključeno redno letno izobraževanje zaposlenih

2. VARNOSTNI PROTOKOLI ZA POSAMEZNE STORITVE

V skladu z Dobro lekarniško prakso imamo izdelane:

 • standardne operacijske postopke, ki jih redno posodabljamo in temeljijo na veljavni zakonodaji in strokovnih kriterijih
 • ocene tveganja pri izdelavi magistralnih zdravil
 • ocene stopnje tveganja stika s kemikalijami, ki jih uporabljamo oziroma prodajamo
 • strokovne evidence s katerimi zagotavljamo kakovost našega dela

Vzpostavili smo povezavo z informacijskim sistemom za zagotavljanje avtentičnosti zdravil za uporabo v humani medicini (SiMVS), ki je del evropskega informacijskega sistema za preverjanje avtentičnosti zdravil. Sistem vsebuje vse podatke za identifikacijo, preverjanje avtentičnosti in sledljivosti posameznega zdravila od proizvajalca zdravil do končnega uporabnika.

3. KOMPETENCE NAŠIH ZAPOSLENIH

 • skrbimo za kontinuirano in redno usposabljanje zaposlenih na različnih strokovnih izobraževanjih in usposabljanjih
 • skrbimo za strokovno svetovanje ob izdaji zdravil, medicinsko tehničnih pripomočkih in ostalih izdelkih
 • skrbimo za strokovno svetovanje pri izbiri artiklov
 • vsi magistri farmacije so usposobljeni za poročanje v sistem za farmakovigilanco
 • v vsaki od enot je vsaj en magister farmacije usposobljen za izdelavo Osebne kartice zdravil (OKZ)
 • pet magistrov farmacije je strokovno usposobljenih za izdelavo Pregleda uporabe zdravil (PUZ)
 • v vsaki naši enoti je vsaj en magister farmacije usposobljen za svetovanje o prodaji pripravkov za homeopatijo
 • imamo farmacevta svetovalca, ki je usposobljen za Farmakoterapijski pregled. Je specialist klinične farmacije, ki zagotavlja storitev optimizacije in racionalizacije zdravljenja z zdravili posameznega pacienta s ciljem izboljšati oziroma vzdrževati njegovo z zdravjem povezano kakovost življenja

4. SPREMLJANJE KAZALNIKOV KAKOVOSTI

 • farmacevtske intervencije pri izdaji zdravil potekajo dnevno. Večinoma gre za administrativne napake. V primeru nejasnosti, napak, možnih interakcij kontaktiramo predpisovalca. S svojim delom rešujemo dejanske probleme in preprečujemo potencialne težave. S tem povečamo varnost in kakovost zdravljenja pacientov, pripomoremo k zmanjšanju nadaljnjih obravnav pri zdravniku in znižujemo stroške zdravljenja. Farmacevtske intervencije se redno beležijo v računalniškem programu. V lanskem letu smo jih zabeležili 6394, od tega 4994 administrativnih in 1400 strokovnih
 • poročila o neželenih učinkih zdravil farmacevti posredujemo nacionalnemu centru za farmakovigilanco. V preteklem letu smo prijavili trikrat več kot v preteklem letu.
 • število izdelanih Osebnih kartic zdravil in Pregleda uporabe zdravil se beleži v računalniškem programu. V primerjavi s preteklim letom smo povečali število obeh, Osebnih kartic zdravil kar za 10 krat
 • vsako leto izvedemo anketo o zadovoljstvu uporabnikov, kjer vsako leto ohranjamo visoko oceno. V anketi ocenijo lekarno (urejenost lekarne, ponudbo artiklov, odpiralni čas, dostopnost lekarne, čakalne vrste) in zaposlene (strokovnost, prijaznost, razumljiva navodila, čitljivost zapisanih navodil, storitev v celoti).
  xlsx Tabela_Kazalniki_kakovosti_JZML2022 (.xlsx 23KB)

Dostop do kataloga informacij javnega značaja je možen preko spletnega naslova zavoda
http://www.mestnelekarne.si, podstran “informacije javnega značaja“. Za ogled spletnih strani je potrebno instalirati ustrezno programsko opremo za dostop do interneta.

Pri izdelavi in dostopu do spletnih strani smo upoštevali sodobne razvojne trende na tem področju in razširjenost tipov programske opreme v Sloveniji za dostop do spletnih strani.

Katalog je zasnovan kot spletni portal s številnimi povezavami na različne spletne strani. Vse informacije javnega značaja so objavljene v tekstovni obliki.
Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen na sedežu zavoda v času od ponedeljka do petka med 8:00 do 12:00 uro.
Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

Druge informacije javnega značaja se posredujejo v elektronski ali fizični obliki oziroma so na vpogled v prostorih zavoda. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te
informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami. Dostop do informacij je omogočen tudi ljudem s posebnimi potrebami. Prilagodimo se vsakemu primeru posebej.
V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani Javnega zavoda Mestne lekarne nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva. Možno je izbirati velikost črk (CTRL+/-). Prosilci se lahko zglasijo osebno na upravi Javnega zavoda Mestnih lekarn, kjer jim informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo.

Stroškovnik

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen, zaračunajo se le materialni stroški, ki nastanejo pri posredovanju informacij.

V skladu z zakonodajo zavod prosilcem informacij javnega značaja zaračuna dejanske materialne stroške posredovanja informacij – po okvirnem ceniku določenem v 19. členu

Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja:

 1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,
 6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura,
 9. posnetek na eni videokaseti 4,17 eura,
 10. posnetek na eni avdio kaseti 2,09 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,
 12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,
 13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,
 15. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve.

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

 • Višina stroškov oglaševanja v določenem obdobju (2x)

Izjavo o dostopnosti najdete na pod-strani: Dostopnost

Oceno nesorazmernega bremena najdete na pod-strani: Ocena nesorazmernega bremena za spletno stran

V naši organizaciji smo kot zavezanec po Zakonu o zaščiti prijaviteljev sprejeli Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitve predpisov in zaščiti prijaviteljev in določili notranjo pot za prijavo kršitve predpisov. Vse informacije najdete na priloženi povezavi: https://mestnelekarne.prijavitelj.si/.

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti posameznike, uporabnike storitev, sodelavce, zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo z Javni zavod Mestne lekarne (v nadaljevanju: »organizacija«) o namenih, pravnih podlagah, varnostnih ukrepih in pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naša organizacija.

Cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

Osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: »Splošna uredba«)), veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije, na kak način naša organizacija kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi pravnih podlag.

1.) Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov je organizacija:
Javni zavod Mestne lekarne
Šutna 7
1241 Kamnik
Tel: 01 777 02 58
E-pošta: uprava@mestnelekarne.si

2.) Pooblaščena oseba

V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
E-pošta: dpo@datainfo.si
Tel: +386 (0) 2 620 4 300

3.) Osebni podatki

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

4.) Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Organizacija zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • bdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe
 • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
 • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.

4.1) Izpolnitev zakonske obveznosti
Na osnovi določil v zakonu organizacija obdeluje podatke o svojih zaposlenih, kar mu omogoča delovnopravna in socialnovarstvena zakonodaja. Organizacija na podlagi zakonske obveznosti za namene zaposlovanja obdeluje predvsem naslednje vrste osebnih podatkov: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege in druge podatke na osnovi zakonodaje. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je tako lahko: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o pacientovih pravicah, Zakon o zdravniški službi, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in druga zakonodaja.

4.2) Izvajanje pogodbe
V primeru, ko posameznik z organizacijo sklene določeno pogodbo, ta predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Osebne podatke smemo tako obdelovati za sklenitev in izvajanje pogodbe, kot je npr. izposoja medicinskih pripomočkov, sodelovanje v različnih programih, ipd. Če posameznik osebnih podatkov ne posreduje, organizacija ne more skleniti pogodbe, prav tako vam organizacija ne more izvesti storitve oziroma dostaviti blaga ali drugih produktov v skladu s sklenjeno pogodbo, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo. Organizacija lahko na podlagi opravljanja zakonite dejavnosti posameznike in uporabnike njenih storitev na njihov elektronski naslov obvešča o svojih storitvah, dogodkih, izobraževanjih, ponudbah in drugih vsebinah. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu, ali kot zahtevek po elektronski pošti na uprava@mestnelekarne.si ali z redno pošto na naslov organizacije.

4.3) Zakoniti interes
Uveljavljanje pravne podlage zakonitega interesa je omejena za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog. Vseeno pa lahko organizacija osebne podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si organizacija prizadeva v omejenem obsegu. Slednje ni dopustno, kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa organizacija vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo.

Tako lahko posameznike občasno obveščamo o storitvah, dogodkih, izobraževanjih, ponudbah in drugih vsebinah preko elektronske pošte, preko telefonskih klicev in po navadni pošti. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov in prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu, ali kot zahtevek po elektronski pošti na uprava@mestnelekarne.si ali z redno pošto na naslov organizacije.

4.4) Obdelava na podlagi privolitve oz. soglasja
V kolikor organizacija nima pravne podlage izkazane na osnovi zakona, pogodbene obveznosti ali zakonitega interesa, sme posameznika zaprositi za privolitev oz. soglasje. Tako lahko obdeluje določene osebne podatke posameznika tudi za naslednje namene, kadar posameznik poda za to soglasje:

 • naslov prebivališča in naslov elektronske pošte za namene obveščanja in komunikacije;
 • davčna številka oziroma EMŠO za namene morebitne izvršbe v primeru neizpolnitve obveznosti (npr. neplačilo računa);
 • fotografije, video posnetki in druge vsebine, ki se nanašajo na posameznika (npr. objava slik posameznikov na spletni strani organizacije) za namene dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih organizacije;
 • druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo.

Če posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in v nekem trenutku tega več ne želi, lahko zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom po elektronski pošti na uprava@mestnelekarne.si ali z redno pošto na naslov organizacije. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

4.5) Obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika
Organizacija lahko obdeluje osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v kolikor je to nujno za zaščito njegovih življenjskih interesov. V nujnih primerih lahko organizacija poišče osebni dokument posameznika, preveri ali ta oseba obstaja v njegovi zbirki podatkov, preuči njegovo anamnezo ali naveže stik z njegovimi svojci, za kar organizacija ne potrebuje posameznikove privolitve. Navedeno velja v primeru, ko je to nujno potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika.

5.) Hramba in izbris osebnih podatkov
Organizacija bo hranila osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor organizacija podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo hranilo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem se nekateri podatki hranijo za časa sodelovanja z organizacijo, nekatere podatke pa je treba hraniti trajno. Osebne podatke, ki jih organizacija obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom, organizacija hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 6 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med posameznikom in organizacijo do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani organizacija podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora. Tiste osebne podatke, ki jih organizacija obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, bo organizacija hranila do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa podatkov. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Organizacija lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.
Izjemoma lahko organizacija zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe, kot so našteti: uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, razlogi javnega interesa na področju javnega zdravja, nameni arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinsko raziskovalne nameni ali statistični nameni, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov. Po preteku obdobja hrambe mora organizacija osebne podatke učinkovito in trajno izbrisati ali anonimizirati, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

6.) Pogodbena obdelava osebnih podatkov in iznos podatkov
Organizacija lahko za posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni obdelavi zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisan v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.
Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje organizacija so predvsem:

 • računovodske storitve in drugi ponudniki pravnega ter poslovnega svetovanja;
 • vzdrževalci infrastrukture
 • vzdrževalci informacijskih sistemov;
 • ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku+
 • ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja

Organizacija za namene boljšega pregleda in nadzora nad pogodbenimi obdelovalci in urejenosti medsebojnega pogodbenega razmerja, vodi seznam pogodbenih obdelovalcev, v katerem so navedeni vsi konkretni pogodbeni obdelovalci, s katerimi organizacija sodeluje.

Organizacija v nobenem primeru ne bo posredovalo osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim osebam. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil organizacije in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge namene.

Organizacija kot upravljavec in njeni zaposleni osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA, pri čemer so pogodbeni obdelovalci iz ZDA vključeni v program Zasebnostnega ščita EU-ZDA (Privacy Shield).

Več o Zasebnostnem ščitu EU-ZDA na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/prenos-osebnih-podatkov-v-tretje-drzave-in-mednarodne-organizacije/.

7.) Piškotki

Spletna stran organizacije deluje s pomočjo t.i. piškotkov (angl. cookies). Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, v kolikor je uporabnik že obiskal spletno mesto. Pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja posameznik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali popolnoma onemogoči.
Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje posamezniku prijaznih spletnih storitev. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, itd. S pomočjo piškotkov ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta.

Spletna stran organizacije uporablja naslednje piškotke:
http://www.mestnelekarne.si/piskotki/

8.) Varovanje podatkov in točnost podatkov

Organizacija skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno sistemske programske opreme). Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov, jih posredujemo v šifrirani obliki in zaščiteni z geslom.
Posameznik je sam odgovoren, da svoje osebne podatke posreduje varno in da so posredovani podatki točni in verodostojni. Organizacija se bo trudila, da bodo osebni podatki, ki jih obdeluje, točni in po potrebi ažurirani, občasno se lahko na posameznika obrne za potrditev točnosti osebnih podatkov.

9.) Pravice pacientov

Zakon o pacientovih pravicah določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev ter postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so kršene. Zakon tudi določa s temi pravicami povezane dolžnosti, ki jih ima pacient.

Pravice pacientov, ki jih določa Zakon o pacientovih pravicah, so:

 • pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev;
 • pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi;
 • pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev;
 • pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe;
 • pravica do spoštovanja pacientovega časa;
 • pravica do obveščenosti in sodelovanja;
 • pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju;
 • pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje;
 • pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja;
 • pravica do drugega mnenja ;
 • pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo;
 • pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov;
 • pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic;
 • pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

Pacient, ki meni, da je v postopku zdravstvene obravnave prišlo do kršitve pravic, ki jih ima po Zakonu o pacientovih pravicah, ima možnost zahtevati ustrezno obravnavo. V primeru, da želi posameznik uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, lahko pošlje zahtevek po elektronski pošti na info@organizacija.si ali z redno pošto na naslov organizacije.

10.) Pravice posameznika glede obdelave podatkov

V skladu s Splošno uredbo ima posameznik sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov:

 • zahteva lahko informacije o tem, ali imamo njegove osebne podatke in, če je tako, katere podatke imamo ter na kakšni podlagi jih imamo in zakaj jih uporabljamo;
 • zahteva lahko dostop do svojih osebnih podatkov, kar mu omogoča, da prejme kopijo osebnih podatkov, ki jih ima organizacija ter preveri, ali jih organizacija obdeluje zakonito;
 • zahteva lahko popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov;
 • zahteva lahko izbris svojih osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar uveljavlja svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave;
 • ugovarja lahko nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se organizacija sklicuje na zakoniti poslovni interes (tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obstajajo razlogi, povezani s posameznikovim posebnim položajem; posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati, če organizacija obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja;
 • zahteva lahko omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih podatkov, na primer, če posameznik želi, da organizacija ugotovi točnost ali da se preverijo razlogi za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov;
 • zahteva lahko prenos svojih osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu upravljavcu, v kolikor je to mogoče in izvedljivo;
 • prekliče lahko privolitev oziroma soglasje, ki ga je podal za zbiranje, obdelavo in prenos svojih osebnih podatkov za določen namen; po prejemu obvestila, da je umaknil svojo privolitev, bo organizacija prenehala obdelovati osebne podatke za namene, ki jih prvotno sprejela, razen če organizacija nima druge zakonite pravne podlage za to, da to stori zakonito.

Če želi posameznik uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, lahko pošlje zahtevek po elektronski pošti na uprava@mestnelekarne.si ali z redno pošto na naslov organizacije. Na zahtevo, ki se nanaša na pravice posameznika, bo organizacija odgovorila brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. V primeru, da bi se ta rok ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev, podaljšal (za največ dva dodatna meseca), boste o tem obveščeni. Dostop do posameznikovih osebnih podatkov in uveljavljene pravic je za posameznika brezplačno. Vendar pa lahko organizacija zaračuna razumno plačilo, v kolikor je zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti če se ponavlja. V takšnem primeru lahko organizacija zahtevo tudi zavrne. V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova bo morebiti morala organizacija od posameznika zahtevati določene informacije, ki mu bodo pomagale pri potrditvi identitete posameznika, kar je le varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova lahko posameznik uporabi obrazec Informacijskega pooblaščenca, ki je dosegljiv na njihovi spletni strani. Povezava na: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/obrazci/ZVOP/Zahteva_za_seznanitev_z_lastnimi_osebnimi_podatki__Obrazec_SLOP_.doc

V primeru, da posameznik meni, da so mu pravice kršene, se lahko za zaščito ali pomoč obrne na nadzorni organ (Informacijskega pooblaščenca). Povezava na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/prijava-krsitev/

Če ima posameznik kakršnakoli vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko vedno obrne na našo organizacijo preko elektronske pošte na uprava@mestnelekarne.si ali z redno pošto na naslov organizacije.

11.) Objava sprememb

Vsaka sprememba naše Politike o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na spletni strani organizacije: www.mestnelekarne.si. Z uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

Politiko varstva osebnih podatkov je sprejela odgovorna oseba organizacije dne, 16.02.2021.

V Kamniku, dne 16.02.2021

Odgovorna oseba organizacije:
Varja Suhodolčan, mag. farm., direktorica